Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Klager på standpunktkarakter i fag utgjør en stor andel av klagesakene i grunnskolen og videregående opplæring, og det er variasjoner i praksis rundt oppfølgingen av klagene. 

Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven. 

For å bidra til mest mulig lik praksis har Utdanningsdirektoratet utarbeidet informasjon om klagebehandlingen. 

Det har kommet nye regler i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven om blant annet fastsettelse av standpunktkarakterer, som trådte i kraft 1. august 2020. I revisjonen av forskriftene ble flere av bestemmelsene forenklet, tydeliggjort og slått sammen. Selv om det i § 3-15 i forskriftene er noen nye begreper, er det ikke ment å være en realitetsendring for hvordan standpunktkarakterer skal fastsettes ut fra forskriftene. Det betyr at § 3-15 om standpunktvurdering fortsatt skal forstås i lys av § 3-3. I § 3-3 er det fastsatt at grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Det er imidlertid fastsatt nye læreplaner for fag ved fagfornyelsen, som får betydning for fastsettelsen av standpunktkarakterer i fag. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}