Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

5. Klage på vedtak om ikke vurdering i fag (IV)

Vedtak om IV kan fattes på to ulike grunnlag. Dersom faglærer ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, skal det fattes vedtak om å ikke sette standpunktkarakter i faget. Vedtak om IV skal også fattes dersom eleven har oversteget fraværsgrensen i faget etter forskriften § 3-9. 

Kravet til begrunnelse

I tilfeller der det ikke foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, skal faglærer redegjøre for hvorfor det ikke foreligger tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å fastsette standpunktkarakter i faget for eleven.

I tilfeller der fraværsgrensen er overskredet, må skolen vise til oversikten over fraværet, og at fraværet overskrider fraværsgrensen som er på 10 prosent av årstimetallet i faget. Dersom eleven mener han eller hun har dokumentert fravær, og at fraværsgrensen derfor ikke er overskredet, er det eleven selv som må dokumentere dette.

Rektor skal redegjøre for at saksbehandlingen har vært korrekt. Det vil si at vedtaket om IV følger reglene i forskriften, og at varsel om vedtaket er gitt etter forskriften § 3-7.

Hva klageinstansen skal vurdere

Klageinstansen skal vurdere om reglene i forskriften ble fulgt da vedtak om IV ble fattet. Det betyr at klageinstansen må se på om det er gitt varsel om vedtaket, og at faglærers begrunnelse enten viser til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for vurdering, eller at fraværsgrensen er overskredet. Dersom fraværsgrensen er overskredet, skal ikke klageinstansen vurdere rektors bruk av skjønn for fravær mellom 10 og 15 prosent.