Spørsmål om refusjon - opptakskrets

Utdanningsdirektoratet har svart på henvendelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder om refusjon og opptakskrets.

Vi viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder av 07.02.2012 om refusjon og opptakskrets.

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente, ikke kommunale barnehager. Bestemmelsens tredje ledd fastslår at godkjente, ikke-kommunale barnehager etter første og andre ledd «skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd.». Hva som menes med likeverdig behandling er nærmere regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskriften).

I forskriften § 11 fremgår det at «[k]ommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd.». Denne bestemmelsen må sammenholdes med barnehageloven § 7 fjerde ledd.

Barnehageloven § 7 fjerde ledd gir ikke-kommunale barnehager adgang til å sette opptakskriterier i egne vedtekter som avviker fra § 12a om fastsettelse av rett til barnehageplass, og bostedskrav. Samtidig innebærer § 7 fjerde ledd at barnehageeier har plikt til å fastsette vedtekter. Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 2. Videre følger det av § 3 første ledd at barnehagen har en plikt til å tildele plass i samsvar med fastsatte opptakskriterier.

Kommunen hvor den ikke-kommunale barnehagen ligger i, har ikke plikt til å yte tilskudd for barn som ikke omfattes av opptakskretsen til den ikke-kommunale barnehagen, jf. barnehageloven § 14. Den ikke-kommunale barnehage vil kun ha krav på tilskudd for barn som omfattes av opptakskretsen som er fastsatt i barnehagens vedtekter.

Kommunen kan imidlertid velge å gi tilskudd for barn som faller utenfor den ikke kommunale barnehagens opptakskrets, enten på eget initiativ eller gjennom avtale med barnehagen. Dette tilskuddet følger ikke av den lovpålagte plikt til å yte tilskudd, jf. barnehageloven § 14, og utløser ikke krav på refusjon etter forskriften § 11.

 

Vår referanse: 2012/1007