Refusjon og opptakskrets

Ikke-kommunale barnehager kan gi barnehageplass til barn som ikke omfattes av opptakskretsen deres. Da har kommunen ikke plikt til å yte tilskudd. Kommunen kan imidlertid velge å gi tilskudd for barn som faller utenfor den ikke-kommunale barnehagens opptakskrets, enten på eget initiativ eller gjennom avtale med barnehagen.

Gjelder

Regelverket for tilskudd og refusjon

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente, ikke kommunale barnehager. Bestemmelsens tredje ledd fastslår at godkjente, ikke-kommunale barnehager etter første og andre ledd «skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd.». Hva som menes med likeverdig behandling er nærmere regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskriften).

I forskriften § 11 fremgår det at «[k]ommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd.». Denne bestemmelsen må sammenholdes med barnehageloven § 7 fjerde ledd.

Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehageloven § 7 fjerde ledd gir ikke-kommunale barnehager adgang til å sette opptakskriterier i egne vedtekter som avviker fra § 12a om fastsettelse av rett til barnehageplass, og bostedskrav. Samtidig innebærer § 7 fjerde ledd at barnehageeier har plikt til å fastsette vedtekter. Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 2. Videre følger det av § 3 første ledd at barnehagen har en plikt til å tildele plass i samsvar med fastsatte opptakskriterier.

Den ikke-kommunale barnehagen vil kun ha krav på tilskudd for barn som omfattes av opptakskretsen som er fastsatt i barnehagens vedtekter.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}