Personvern i barnehage og skole

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Alle har rett på en privat sfære som de selv kontrollerer, hvor de fritt kan handle uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. Dette prinsippet er blant annet forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og i Grunnloven.

 Barnehager og skoler har tilgang til mye informasjon om barn, elever, foreldre og ansatte, og dette betyr at dere behandler en rekke personopplysninger. Dere må håndtere denne informasjonen på en måte som gjør at dere overholder personvernet, og at ingen utsettes for krenkelser. 

Barn og unges personvern

Barn har et ekstra vern i personvernregelverket. Barn er som regel mindre bevisste på aktuelle risikoer og konsekvenser, og kjenner ikke til rettighetene de har når noen behandler personopplysninger om dem. Dere som jobber i barnehagen og skolen bør sørge for at all kommunikasjon til barn forklares i et klart og enkelt språk som er lett å forstå.

Personvernkrenkelser

En personvernkrenkelse handler om at kontrollen med personopplysningene som behandles ikke er like god som lovverket krever at den skal være.

Eksempler på personvernkrenkelser i barnehagen og skolen kan være at

  • barnehagen/skolen publiserer bilder av barna på hjemmesiden eller sosiale medier uten å ha fått samtykke til dette
  • barn/elever og foreldre ikke får informasjon om hvilke personopplysninger dere behandler, og hva de brukes til
  • elevene eller foreldrene ikke får innsyn i opplysningene 
  • barnehagen/skolen ikke endrer opplysninger dere vet er feilaktige, misvisende eller utdaterte
  • barnehagen/skolen ikke sletter opplysninger dere ikke lenger har lov til å oppbevare
  • barnehagen/skolen deler klasselister som inneholder en hemmelig adresse
  • ansatte får tilgang til helseopplysninger om barnet eller eleven som ikke er nødvendig for at de skal gjøre jobben sin (tjenstlig behov)
  • personopplysninger kommer på avveie fordi digitale verktøy ikke er godt nok beskyttet mot for eksempel hacking
  • data fra digitale læremidler eller annen læringsteknologi ikke er sikret godt nok, slik at noen som ikke skal ha det får innsyn
  • elevene skaffer seg tilgang til systemer de ikke skal ha tilgang til, som lærerens private mappe på skolens digitale læringsplattform, eller det skoleadministrative systemet

Noen personvernkrenkelser er relativt enkle å unngå. Andre krenkelser kan det være vanskeligere å sikre seg mot. Det viktigste er likevel at dere har et bevisst forhold til personvern når dere behandler personopplysninger, og særlig når behandlingen foregår elektronisk.

Et viktig verktøy for å gardere seg mot personvernkrenkelser er å gjennomføre risikovurderinger. 

Du kan lese mer om personvern hos Datatilsynet

Roller og ansvarsområder