Barnehage- og skoleeiers personvernansvar

Det er barnehageeier og skoleeier som er ansvarlig for å oppfylle kravene i personvernregelverket.

For offentlige barnehager og skoler er det kommunen/fylkeskommunen som er barnehageeier og skoleeier. Hvem som er eier for private barnehager, private skoler og privatskoler, er avhengig av hvordan barnehagen eller skolen er organisert. I mange tilfeller vil styret i barnehagen eller skolen være eier.

Selv om det er barnehage- og skoleeier som er ansvarlig for å overholde plikter og rettigheter i personvernregelverket, vil mye av det daglige arbeidet med å følge opp reglene foregå i den enkelte barnehage og skole. Det er derfor viktig at du som eier legger godt til rette for at de ansatte har nødvendig kunnskap om personvern, og at dere har kvalitetssikrede systemer for håndtering av personvern.  

Det lokale personvernombudet og statsforvalteren kan gi råd og veiledning om hvordan du skal forstå og praktisere reglene i personvernregelverket. Du kan også få veiledning hos Datatilsynet, som gir råd og informasjon og fører tilsyn på personvernfeltet.

Eiers ansvar – hvor starter du?

Som barnehage- eller skoleeier er det ditt ansvar å sørge for, og å kunne dokumentere, at barnehagen/skolen oppfyller kravene til personvern i sin behandling av personopplysninger. Du må også ha oversikt over hvilke personopplysninger som blir behandlet, og gode rutiner for å sikre at kravene i personvernregelverket blir fulgt.

Hvis dine ansatte mangler kunnskap om personvern, bør du se på hvordan dere kan øke kunnskapen.

Aktuelle ressurser/informasjon som kan veilede dere i arbeidet med personvern

Nedenfor finner du noen tips til de viktigste grepene du bør ta i forbindelse med behandling av personopplysninger.  Du kan også finne råd og tips om dette i Datatilsynets sjekkliste for virksomheter.  

Personvernprinsippene

For å få et overblikk over ansvaret ditt som barnehage- eller skoleeier, kan det være nyttig å identifisere forskjellige oppgaver, situasjoner og nivåer der du skal sørge for at kravene etter personvernregelverket blir oppfylt.

Viktige ansvarsområder

Læringsplattformer

Datatilsynet har laget krav til skoleeiere som skal bruke læringsplattformer. Her finner du krav til sterk autentisering, databehandleravtaler og risikovurderinger.

Krav til skoleeiere som skal bruke læringsplattformer (Datatilsynet)

Føresette sin tilgang til læringsplattformer (Datatilsynet)