Tilskot til læremiddel og pedagogisk barnehagemateriell

Søk om tilskot til å utvikle læremiddel for skole og pedagogisk barnehagemateriell på område utan marknadsgrunnlag.

Kven kan søke: Verksemder som lagar læremiddel (sjå spesifikasjon under)
Søknadsfrist: 15. mars 2024
Eigendel: drift, vedlikehald og tilgjengelegheit i fem år
Rapporteringsfrist: går fram av tilsegnet. Prosjekta kan ha ei ramme på inntil tre kalenderår.

Fire ulike område

Målgruppa for ordninga er elever og lærlingar i grunnopplæringa og barn i barnehage. Tilskotsordninga gir støtte til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell innanfor fire ulike område:

Kvart år blir det løyvd midlar til ordninga over statsbudsjettet. I 2024 er samla ramme om lag 90 millionar kronar. For kommande år vil løyvingane ligge i intervallet 70 til 100 millionar kronar. 

Informasjon om utlysinga i 2024

I søknadsbehandling vil midlane bli fordelt slik mellom dei ulike områda:

 • 25 til 35 millionar til smale fagområde
 • inntil 2 millionar til kvensk og finsk (øyremerkt under smale fagområde)
 • 20 til 30 millionar til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar
 • 15 til 25 millionar til særskilt tilrettelagde læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell
 • inntil 5 millionar til parallelle utgivingar

Med atterhald om justeringar. Prioriteringane for kvar enkelt område vil vere avhengig av prioriteringane i dei øvrige områda.

Kven kan søke?

Offentlege og private verksemder som oppfyller dokumentasjonskrava kan søke om støtte.

Verksemder som får finanisering over statsbudsjettet til produksjon av læremiddel kan ikkje søke.

Privatpersonar kan ikkje søke.

Er verksemda di registrert utanfor Noreg? Ta kontakt før du søker.

Krav til søknaden 

Vurdering av søknadar – generelle prioriteringar 

Alle søknadar vert vurderte etter i kva grad dei møter prioriteringane. For ordninga gjeld nokre prioriteringar på tvers av områda, samstundes som kvar enkelt område har eigne prioriteringar.

Udir har utvikla ei rettleiing for kvalitet i læremiddel. Den vert nytta til å vurdere læremiddel for innkjøp. Kvalitet i læremiddel har tre kategoriar:

 • design/utforming
 • pedagogisk og didaktisk kvalitet
 • bruk av læreplanverket

I tilskotsordninga prioriterer vi prosjekt som synleggjer ein heilskapelig forståing for kvalitet i læremiddel. Søknaden skal vise korleis kvalitetskriteria blir brukt i eige produkt.

Vi prioriterer digitale læremiddel.

Du finn alt om Udir sitt arbeid med kvalitet i læremiddel på sida «Hva er gode læremidler?»

Pedagogisk barnehagemateriell

Med pedagogisk barnehagemateriell meiner vi materiell som er utvikla for bruk i barnehagen. Det kan være analogt eller digitalt. Materiellet tek omsyn til eitt eller fleire av dei sentrale elementa i rammeplan for barnehage, som verdigrunnlag, arbeidsmåtar og/eller fagområde.

For pedagogisk barnehagemateriell vil vi vektleggje:

 • materiell av høg pedagogisk og didaktisk kvalitet. Prosjektet blir vurdert etter korleis søknaden viser at materiellet vil gjere bruk av rammeplanen for barnehagen. Søknaden bør seie noko om relasjonen til barnehagen sitt verdigrunnlag, barnehagen sine arbeidsmåtar og aktuelle fagområde i rammeplanen.
 • at det pedagogiske barnehagemateriellet har digitale og/eller fysiske eigenskaper som er tilpassa målgruppa og som støtter lek og læring på rammeplanen sine premissar.
I vurdering av søknadane vil vi leggje vekt på kor raskt prosjektet er ferdig slik at læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet blir tilgjengeleg for brukarane. 

Lenker som kan vere nyttige i søknadsprosessen:

For læremiddel:

For pedagogisk barnehagemateriell:

Budsjettavgrensingar

Sjølv om eit prosjekt oppfyller dei absolutte krava og får ei godkjend vurdering, er det ikkje gitt at det vil få tilskot. Utdanningsdirektoratet har ei budsjettramme for tilskot til læremiddel og kan ikkje overskride denne. I 2024 er ramma for tilskotet på om lag 90 millionar kronar.

Det er ikkje satt ei øvre grense for søknadssum. Samstundes gjer direktoratet ein heilskapleg skjønnsmessig vurdering av søknadane der også budsjett er ein del av vurderingsgrunnlaget. Det betyr at ein nytte-kost-vurdering vil ta omsyn til at enkeltprosjekt ikkje kan legge beslag på ein for stor del av ramma. Vurderinga vil og ta omsyn til at teknisk utvikling ikkje legg beslag på ein for stor del av ramma for det enkelte prosjektet til fordel for innhaldsproduksjon.

I vurderinga av søknaden tar vi og omsyn til kostnaden for sluttbrukaren for læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet. Det vil vere ein føresetnad at læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet er prisa i tråd med andre og samanliknbare produkt for tilsvarende fag, område eller bruk.

Viss summen av prosjekt som er kvalifiserte til tilskot overskrid ramma, vil vi prioritere prosjekta ut frå vurderingskriteria. Prosjekt som kunne fått tilskot, vil på dette grunnlaget få avslag.

Søknadshandsaming og prosjekt som får støtte

 • Søknadane blir vurdert av grupper samansett av folk med kompetanse på ulike fagfelt. I tillegg til tilsette i Udir henter vi inn faglege vurderingar frå mellom anna Statped og Nafo.
 • Prosjekt som blir innvilga får tilsendt tilsegn i månadsskiftet mai–juni.
 • Første utbetaling vil vere i midten av juni.
 • I brevet du får med tilsegn, går det fram kva for plikter og rettar tilskotsmottakar har. Du skal signere og returnere tilsegnet.

Spørsmål om tilskotsordninga kan rettast til laremiddel@udir.no

Mål med ordninga