Søk om tilskot til å utvikle læremiddel for skole og pedagogisk barnehagemateriell på område utan marknadsgrunnlag.

Fristen for å søke tilskot var 29. april 2022. Vi mottok 109 søknader til ein samla sum av 280 millionar kroner. Tilsagn eller avslag blir gitt i midten/slutten av juni 2022.

Fire ulike område

Målgruppa for ordninga er elever og lærlingar i grunnopplæringa og barn i barnehage. Tilskotsordninga gir støtte til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell innanfor fire ulike område:

Kvart år blir det løyvd midlar til ordninga over statsbudsjettet. I 2022 er samla ramme om lag 60 millionar kronar. For kommande år vil løyvingane ligge i intervallet 70 til 100 millionar kronar.

I søknadsbehandling vil midlane bli fordelt slik mellom dei ulike områda:

  • 18 til 26 millionar til smale fagområde
  • Inntil 2,5 millionar til kvensk og finsk (øyremerkt under smale fagområde)
  • 15 til 18 millionar til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar
  • 15 til 18 millionar til særskilt tilrettelagde læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell
  • inntil 3 millionar til parallelle utgivingar

Med atterhald om justeringar. Prioriteringane for kvar enkelt område vil vere avhengig av prioriteringane i dei øvrige områda.

Kven kan søke?

Offentlege og private verksemder som oppfyller dokumentasjonskrava kan søke om støtte.

Verksemder som får finanisering over statsbudsjettet til produksjon av læremiddel kan ikkje søke.

Privatpersonar kan ikkje søke.

Er verksemda di registrert utanfor Noreg? Ta kontakt før du søker.

Krav til søknaden

Vurdering av søknadar – generelle prioriteringar

Alle søknadar vert vurderte etter i kva grad dei møter prioriteringane. For ordninga gjeld nokre prioriteringar på tvers av områda, samstundes som kvar enkelt område har eigne prioriteringar.

Udir har utvikla ei rettleiing for kvalitet i læremiddel. Den vert nytta til å vurdere læremiddel for innkjøp. Kvalitet i læremiddel har tre kategoriar:

  • Design/utforming
  • Pedagogisk og didaktisk kvalitet
  • Bruk av læreplanverket

I tilskotsordninga prioriterer vi prosjekt som synleggjer ein heilskapelig forståing for kvalitet i læremiddel. Søknaden skal vise korleis kvalitetskriteria blir brukt i eige produkt.

Vi prioriterer digitale læremiddel.

Du finn alt om Udir sitt arbeid med kvalitet i læremiddel på sida «Hva er gode læremidler?»

Pedagogisk barnehagemateriell

Med pedagogisk barnehagemateriell meiner vi materiell som er utvikla for bruk i barnehagen. Det kan være analogt eller digitalt og tek omsyn til eitt eller fleire av dei sentrale elementa i rammeplan for barnehage, som verdigrunnlag, arbeidsmåtar og/eller fagområde.

For pedagogisk barnehagemateriell vil vi vektleggje:

  • materiell av høg pedagogisk og didaktisk kvalitet. Prosjektet blir vurdert etter korleis søknaden viser at materiellet vil gjere bruk av rammeplanen for barnehagen. Søknaden bør seie noko om relasjonen til barnehagen sitt verdigrunnlag, barnehagen sine arbeidsmåtar og aktuelle fagområde i rammeplanen.
  • at det pedagogiske barnehagemateriellet har digitale og/eller fysiske eigenskaper som er tilpassa målgruppa og som støtter lek og læring på rammeplanen sine premissar.
I vurdering av søknadane vil vi leggje vekt på kor raskt prosjektet er ferdig slik at læremiddelet/det pedagogiske barnehagemateriellet blir tilgjengeleg for brukarane.

Lenker som kan vere nyttige i søknadsprosessen:

For læremiddel:

For pedagogisk barnehagemateriell:

Budsjettavgrensingar

Sjølv om eit prosjekt oppfyller dei absolutte krava og får ei godkjend vurdering, er det ikkje gitt at det vil få tilskot. Utdanningsdirektoratet har ei budsjettramme for tilskot til læremiddel og kan ikkje overskride denne. I 2022 er ramma for tilskotet på om lag 60 millionar kronar.

Det er ikkje satt ei øvre grense for søknadssum. Samstundes gjer direktoratet ein heilskapleg skjønnsmessig vurdering av søknadane der også budsjett er ein del av vurderingsgrunnlaget. Det betyr at ein nytte-kost-vurdering vil ta omsyn til at enkeltprosjekt ikkje kan legge beslag på ein for stor del av rammen.

Viss summen av prosjekt som er kvalifiserte til tilskot overskrid ramma, vil vi prioritere prosjekta ut frå vurderingskriteria. Somme prosjekt som kunne fått tilskot, vil på dette grunnlaget få avslag.

Prosess for søknadshandsaming

Utsending av tilsagnsbrev for prosjekta som får støtte er forventa i midten av juni 2022. Utbetaling vil vere midten av juli 2022. Udir er i gang med vridning av årshjulet for denne tilskotsordninga. Årshjul for 2023 vil vere gjeldande kommande år. Sjå tabell.

Frister og datoer
År UtlysingFrist Tilsagn/avslagUtbetaling
202215. februar29. aprilMidten av juniMidten av juli
20231. februar31. marsByrjinga av juniByrjinga av juli

Spørsmål om tilskotsordninga kan rettast til laremiddel@udir.no.