Tilskot til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar

Generell informasjon, prioritering for utlysinga i 2023 og søknadsskjema.  

Generell informasjon om læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar 

Ordninga gjeld for innvandra minoritetsspråk. Du kan søke om tilskot til å produsere læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell tilpassa gjeldande læreplanverk eller rammeplan for barnehagen.

Fleirspråklege barn og unge er ei heterogen gruppe med ulik kulturell og språkleg bakgrunn. Vi prioriterer prosjekt som støtter opp om og bygger på det språklege og kulturelle mangfaldet i gruppa. For barnehageprosjekt prioriterer vi prosjekt som støttar opp om lek og læring i barnehagen.

Læremiddel som støttar tospråkleg opplæring, legg til rette for djupnelæring og som stimulerer til utforsking, kreativitet og problemløysing alene og saman med andre, vil bli prioritert.

Vi prioriterer prosjekt der det finst ei lærarrettleiing og/eller ei brukarrettleiing som viser korleis læraren kan bruke det pedagogiske barnehagemateriellet/læremiddelet.

Elevar med ulik språkbakgrunn kan ha ulike utfordringar med å lære norsk. Læremiddel i grunnleggjande norsk som tar omsyn til dette vil bli prioritert. 

Nokre elevar som kjem inn seint i skoleløpet og har kort skolebakgrunn, vil i ein periode ha behov for alderstilpassa opplæring i kompetansemål på lågare trinn enn det alderen tilseier. Det kan være elevar i eigne grupper, eller elevar som deltek i samanholdte klassar. Dei har samstundes behov for rask progresjon slik at dei så tidleg som mogleg kan delta i opplæring på sitt trinn. Vi prioriterer prosjekt som tek omsyn til desse behova.

Prioriteringar for 2023

Vi vektlegg, i ikkje-prioritert rekkjefølgje, prosjekt som handlar om:

For barnehage:

  • Omsetjing av trykte barnebøker for barnehagebarn. Flerspråklege bøker der både norsk og minoritetsspråket er brukt parallellt, er også prioritert.
  • Tilrettelegging av materiell som støttar arbeidet med fagområdet etikk, religion og filosofi i rammeplan for barnehagen.
  • Tilrettelegging/vidareutvikling av trykt eller digitalt flerspråkleg pedagogisk barnehagemateriell.

For skole:

  • Læremiddel i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar (NOR07-02) for elever på barnetrinnet, herunder grunnleggjande lesing og skriving for elever som kan lite norsk. Vi prioriterer prosjekt der læremiddelet vil ligge føre på både bokmål og nynorsk.
  • Læremiddel til yrkesfagleg vidaregåande opplæring. Vi prioriterer læremiddel for teknikk og industriell produksjon og sal, service og reiseliv. Bruk kommentarfelt til å oppgi fag/læreplan.
  • Tilrettelegging/vidareutvikling av eksisterande læremiddel for grunnskole og vidaregåande skole, slik at dei støtter minoritetsspråklege elever. Søknaden må vise korleis prosjektet skal støtte læring for minoritetsspråklege elevar i eigne grupper eller i samanholdte klassar. Bruk kommentarfelt til å oppgi fag/læreplan.
Grunna situasjonen i Ukraina vil språka ukrainsk og russisk vere høgt prioritert. Vi prioriterer dessutan læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell som gir støtte på fleire av desse språka: arabisk, tigrinja, somali, kurdisk kurmanji, dari, pashto, tyrkisk, polsk og swahili.

Særskilte krav

Digitale komponentar skal ha moglegheit for å leggje til rette for nye språk der ulike alfabet og skriveretningar blir tatt omsyn til. Digitale komponentar skal innehalde brukarrettleiingar som skildrar handteringa av ulike alfabet og skriveretningar, og dei skal ligge føre på norsk og dei språka det vert lagt til rette for.

Søknadsskjema 

Søknadsskjema for pedagogisk barnehagemateriell

Søknadsskjema for læremidler

Frist: 17. mars 2023

Dersom du har spørsmål om tilskot til læremiddel/pedagogisk barnehagemateriell for språklege minoritetar, ta kontakt med laremiddel@udir.no.