Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og tenester

 • bruke
  materiale, teknikkar og utstyr i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit
 • bruke ergonomisk riktige teknikkar og
  reflektere
  over samanhengen mellom folkehelse, effektivitet og samfunnsøkonomi
 • forklare og anvende eigna handverktøy, måleverktøy og maskiner for behandling av materiale innanfor produksjon og
  tolke
  måleresultat etter arbeidsteikningar
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  eit praktisk arbeid innanfor produksjon og vedlikehald av maskiner og utstyr i samsvar med aktuelle standardar og prosedyrar
 • demontere og montere maskinelement i relevante arbeidsoppgåver
 • beskrive
  arbeidsoppgåver innanfor produksjon og tenester basert på teikningsunderlag og prosedyrar
 • beskrive
  dei spesifikke eigenskapane til ulike materiale og
  gjere greie for
  korleis dei kan påverke det ytre miljøet
 • forklare korleis kjemiske sambindingar og eigenskapar verkar inn på bruk, gjenbruk og trygg oppbevaring av råstoff og materiale
 • gjennomføre
  og
  gjere greie for
  termiske, kjemiske og mekaniske samanføyingsmetodar
 • anvende sikkerheitsdatablad og andre typar kjemikaliedokumentasjon og utføre risikoanalyse for kjemikaliar som blir brukte på arbeidsplassen
 • tolke
  informasjon ved hjelp av digitale hjelpemiddel og relevante tabellar for å utføre arbeidsoppgåver innanfor produksjon og tenesteyting
 • beskrive
  arbeidsgangen i ei praktisk arbeidsoppgåve frå idé til sluttprodukt
 • beskrive
  betydninga av berekraftig utvikling av produkt og tenester

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering