Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter produktivitet og kvalitetsstyring

 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit
 • beskrive
  risikovurderingar og sikker-jobb-analyse og kjenne til nødvendige rapporteringskrav som er relevante for arbeidsoppgåver
 • anvende og
  gjere greie for
  bruk av aktuelle handverktøy og diagnoseutstyr ved service, utbetring og reparasjonar på maskiner og utstyr, og
  tolke
  måleresultat
 • bruke
  metodar og teknikkar for overflatebehandling av ulike materiale
 • anvende og
  gjere greie for
  behandling av relevante materiale
 • berekne kostnader ved arbeidsoppgåver og utarbeide forslag til effektiviseringstiltak
 • beskrive
  og
  reflektere
  over logistikken frå innkjøp til attvinning av eit produkt
 • kommunisere og formidle bodskapar tilpassa ulike målgrupper
 • gjere greie for
  og
  vurdere
  korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å
  utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering