Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter samfunnsøkonomi 2

 • velge og
  bruke
  kilder, økonomiske teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • sammenligne
  markedstilpasningen for monopol og fullkommen konkurranse og
  analysere
  hvordan markedsformene påvirker ressursbruk og fordeling
 • reflektere
  over forskjellen mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • reflektere
  over hva markedssvikt og samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer, og
  drøfte
  muligheter og utfordringer ved ulike markedsformer
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  årsaker til økonomisk vekst i ulike land, og
  drøfte
  hvilke virkemidler myndighetene kan
  bruke
  for å bidra til økonomisk utvikling på kort og på lengre sikt
 • gjøre rede for
  formålet med og retningslinjene for den økonomiske politikken i Norge og
  drøfte
  hvordan denne politikken virker
 • gjøre rede for
  ulike årsaker til arbeidsledighet og
  vurdere
  virkemidler mot ledighet
 • reflektere
  over sentrale langsiktige økonomiske utfordringer som Norge står overfor, og
  drøfte
  mulige løsninger
 • utforske
  og
  drøfte
  forholdet mellom bærekraftig utvikling og økonomisk utvikling og hvordan myndighetene kan forebygge miljøproblemer
 • utforske
  årsaker til økonomisk ulikhet og
  drøfte
  tiltak mot økonomisk ulikhet og fattigdomsproblemer i verden
 • gjøre rede for
  hvorfor land handler med hverandre, og
  drøfte
  sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til frihandel og proteksjonisme
 • utforske
  ulike faktorer som kan påvirke valutakurser, og
  vurdere
  hvordan endringer i disse faktorene kan påvirke økonomier
 • utforske
  ulike faktorer som påvirker konkurranseevnen, og
  drøfte
  konsekvenser av endringer i konkurranseevnen
 • reflektere
  over økonomiske konsekvenser av uforutsette hendelser og økonomiske sjokk nasjonalt og globalt, og
  drøfte
  tiltak for å motvirke negative økonomiske konsekvenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering