Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter samfunnsøkonomi 2

 • velge og bruke kilder, økonomiske teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • sammenligne markedstilpasningen for monopol og fullkommen konkurranse og analysere hvordan markedsformene påvirker ressursbruk og fordeling
 • reflektere over forskjellen mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
 • reflektere over hva markedssvikt og samfunnsøkonomisk effektivitet innebærer, og drøfte muligheter og utfordringer ved ulike markedsformer
 • utforske og gjøre rede for årsaker til økonomisk vekst i ulike land, og drøfte hvilke virkemidler myndighetene kan bruke for å bidra til økonomisk utvikling på kort og på lengre sikt
 • gjøre rede for formålet med og retningslinjene for den økonomiske politikken i Norge og drøfte hvordan denne politikken virker
 • gjøre rede for ulike årsaker til arbeidsledighet og vurdere virkemidler mot ledighet
 • reflektere over sentrale langsiktige økonomiske utfordringer som Norge står overfor, og drøfte mulige løsninger
 • utforske og drøfte forholdet mellom bærekraftig utvikling og økonomisk utvikling og hvordan myndighetene kan forebygge miljøproblemer
 • utforske årsaker til økonomisk ulikhet og drøfte tiltak mot økonomisk ulikhet og fattigdomsproblemer i verden
 • gjøre rede for hvorfor land handler med hverandre, og drøfte sentrale økonomiske problemstillinger knyttet til frihandel og proteksjonisme
 • utforske ulike faktorer som kan påvirke valutakurser, og vurdere hvordan endringer i disse faktorene kan påvirke økonomier
 • utforske ulike faktorer som påvirker konkurranseevnen, og drøfte konsekvenser av endringer i konkurranseevnen
 • reflektere over økonomiske konsekvenser av uforutsette hendelser og økonomiske sjokk nasjonalt og globalt, og drøfte tiltak for å motvirke negative økonomiske konsekvenser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering