Hva er nytt i studiespesialisering?

Utdanningsprogrammet studiespesialisering omfatter to programområder: realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

De nye læreplanene i studiespesialisering skal forberede elevene til videre studier. Det innebærer at det nødvendige teoretiske grunnlaget knyttet til teori, modeller og metoder i fagene har vært prioritert i arbeidet med læreplanene. Læreplanene skal også legge til rette for praktiske og utforskende arbeidsmåter og handlingsrom til å tilpasse opplæringen til de enkelte skoler og elevgrupper. Videre har vi vært opptatt av å lage læreplaner som ivaretar en god progresjon fra fellesfagene.

Læreplanene beskriver kunnskaper og ferdigheter og hvordan disse i kombinasjon anvendes i nye sammenhenger og situasjoner. Programfagene er også mer fremtidsrettede og skal utfordre og utvikle elevenes kreativitet, nysgjerrighet og utforskertrang.

Eksempler på endringer og fornyelse av fagene på studiespesialisering

Matematikk S og R

Matematisk og algoritmisk tenkning har fått større oppmerksomhet i matematikkfagene og elevene skal få mulighet til å løse problemer på en selvstendig måte. Fagene har fått en tydeligere faglig profil og handler om å tilegne seg matematisk forståelse og å få kjennskap til de ulike praktiske anvendelsene av de matematiske verktøyene. Med innføringen av de nye læreplanene i matematikk åpnes det også opp for at elever i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi kan velge matematikkfagene som fordypningsfag.

Samisk historie og samfunn

Læreplanen i samisk historie og samfunn retter seg mot elever som ønsker å lære om og forstå samisk historie, kultur og samfunnsliv, og er forankret i samiske verdier og verdenssyn. Faget fordrer til refleksjon og kritisk tenkning ved å fordype seg i ulike emner og se dem fra ulike perspektiver.

Fremmedspråk programfag

Læreplanen i fremmedspråk programfag er felles for alle fremmedspråkene og gjelder i dag for 44 språk. Læreplanen må derfor fortolkes med utgangspunkt i hvert enkelt språks egenart. Læreplanen vektlegger kommunikasjon som det viktigste i faget, og det er synliggjort i kompetansemålene.

Engelsk programfag

Læreplanen i engelsk programfag har fått to nye programfag som erstatter dagens tre programfag. Læreplanen har fått en tydeligere progresjon fra fellesfaget. Programfagene vektlegger å lære mer om engelsk for å kunne lære videre på engelsk, og slik forberede elevene på videre studier.

Andre endringer

Læreplanen i antikkens språk og kultur er nå skilt ut i to læreplaner: antikkens kultur og latin eller gresk. Programfagene i politikk, individ og samfunn har fått egne læreplaner. Det gjelder fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter og samfunnsgeografi. Selv om disse to læreplanene er delt opp gjelder de samme reglene for fordypning.

Programmering og modellering X er nytt programfag i programområde for realfag. Programmering og modellering X er et nytt programfag i programområde for realfag.