Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter samfunnsøkonomi 1

 • velge og bruke kilder, økonomiske teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • gjøre rede for ulike markedsformer og bruke disse til å analysere ulike markeder
 • bruke realligningen til å analysere sammenhengen mellom tilgang på og bruk av varer og tjenester i en økonomi
 • beskrive hovedtrekkene i privat og offentlig sektor i Norge og drøfte muligheter og utfordringer for næringsliv og offentlig sektor i årene framover
 • drøfte årsaker til økonomisk vekst og reflektere over bruttonasjonalproduktet som mål for verdiskaping
 • reflektere over ulike sysselsettingstiltak og drøfte hvordan tiltakene kan påvirke ulike typer arbeidsledighet
 • gjøre rede for hvordan prisstigning måles, og drøfte årsaker til og konsekvenser av prisstigning
 • gjøre rede for formålet med pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan politikken påvirker økonomien
 • vurdere finansmarkedenes muligheter og utfordringer for utviklingen av samfunnsøkonomien
 • utforske og reflektere over hva som påvirker lønnsforskjeller, inntektsfordeling og økonomisk ulikhet, og hvordan myndighetene kan påvirke dette
 • reflektere over sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøutfordringer, og hva som skal til for å oppnå bærekraftig vekst og utvikling
 • analysere hva som påvirker valutakursene, og drøfte konsekvenser av endringer i valutakursen
 • gjøre rede for årsaker til internasjonal handel og drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økonomisk globalisering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering