Samfunnsøkonomi (SOK01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter samfunnsøkonomi 1

 • velge og
  bruke
  kilder, økonomiske teorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og problemstillinger
 • gjøre rede for
  ulike markedsformer og
  bruke
  disse til å
  analysere
  ulike markeder
 • bruke
  realligningen til å
  analysere
  sammenhengen mellom tilgang på og bruk av varer og tjenester i en økonomi
 • beskrive
  hovedtrekkene i privat og offentlig sektor i Norge og
  drøfte
  muligheter og utfordringer for næringsliv og offentlig sektor i årene framover
 • drøfte
  årsaker til økonomisk vekst og
  reflektere
  over bruttonasjonalproduktet som mål for verdiskaping
 • reflektere
  over ulike sysselsettingstiltak og
  drøfte
  hvordan tiltakene kan påvirke ulike typer arbeidsledighet
 • gjøre rede for
  hvordan prisstigning måles, og
  drøfte
  årsaker til og konsekvenser av prisstigning
 • gjøre rede for
  formålet med pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan politikken påvirker økonomien
 • vurdere
  finansmarkedenes muligheter og utfordringer for utviklingen av samfunnsøkonomien
 • utforske
  og
  reflektere
  over hva som påvirker lønnsforskjeller, inntektsfordeling og økonomisk ulikhet, og hvordan myndighetene kan påvirke dette
 • reflektere
  over sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøutfordringer, og hva som skal til for å oppnå bærekraftig vekst og utvikling
 • analysere
  hva som påvirker valutakursene, og
  drøfte
  konsekvenser av endringer i valutakursen
 • gjøre rede for
  årsaker til internasjonal handel og
  drøfte
  muligheter og utfordringer knyttet til økonomisk globalisering

Underveisvurdering

Standpunktvurdering