Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo2 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • guldalit diehtojuohkima ja ákkastallama, reflekteret
  daid hárrái ja árvvoštallat
  daid ja ieš geavahit
  relevánta retoralaš strategiijaid ságastallamiin ja digaštallamiin
 • lohkat máŋggalágan teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja čatnat daid kulturhistorjjálaš oktavuhtii
 • suokkardit
  teavsttaid retoralaččat ja estetihkalaččat ja reflekteret
  fáttáid ja árvvuid hárrái maid teavsttat ovdanbuktet
 • reflekteret
  iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ovttaláganvuođaid ja erohusaid hárrái sámi kultuvrras ja eará kultuvrrain
 • analyseret
  ja ságaškuššat
  mo sámi girjjálašvuohta lea čadnojuvvon sámi kultuvrii ja servodahkii
 • čállit teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin mat válddahit
  dahje ságaškuššet sámegielfágalaš fáttáid
 • geavahit
  iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid njálmmálaččat ja čálalaččat
 • reflekteret
  giellageavaheami hárrái servodagas ja das makkár váikkuhusat das lea sámegielaid seailluheapmái ja ovddideapmái
 • ságaškuššat
  máŋggagielatvuođa eavttuid ja vejolašvuođaid birra skuvllas, bargoeallimis ja servodagas
 • suokkardit
  giellagirjáivuođa Sámis ja buohtastahttit
  iežas giela eará sámegielaiguin
 • lohkat máŋggalágan boares teavsttaid ja suokkadit daid giellahistorjjálaš perspektiivvas

Dađistaga árvvoštallan