Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit jo3 lasáhus oppalaš studerengelbbolašvuhtii fidnofágalaš oahppoprográmmaid maŋŋá

 • guldalit diehtojuohkima ja ákkastallama, reflekteret
  daid hárrái ja árvvoštallat
  daid, ja ieš geavahit
  relevánta retoralaš strategiijaid ságastallamiin ja digaštallamiin
 • fágalaš ságastallamiin ságaškuššat
  oktavuođa birra giela, kultuvrra ja identitehta gaskka
 • lohkat máŋggalágan teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin ja čatnat daid kulturhistorjjálaš oktavuhtii
 • lohkat iešguđetlágan teakstašlájaid ja reflekteret
  daid hárrái historjjálaš ja oahppi dálááiggi konteavsttas
 • suokkardit
  teavsttaid retoralaččat ja estehtalaččat ja reflekteret
  fáttáid ja árvvuid hárrái maid teavsttat ovdanbuktet
 • reflekteret
  ovttaláganvuođaid ja erohusaid hárrái iešguđetlágan apeallavugiin sámi ja eará kultuvrrain
 • analyseret
  ja ságaškuššat
  dan mo sámi girjjálašvuohta lea čadnojuvvon sámi kultuvrii ja servodahkii
 • analyseret
  ja dulkot
  sámegiel girjjálašvuođa ja eará kultuvrraid teavsttaid
 • reflekteret
  sámegiela ja kultuvrra hárrái eamiálbmot- ja minoritehtaperspektiivvas
 • čállit teavsttaid iešguđetlágan šáŋŋeriin mat válddahit
  dahje ságaškuššet sámegielfágalaš fáttáid
 • geavahit
  fágamáhtu ja dárkilis ja máŋggabealat fágagiela sihke njálmmálaččat ja čálalaččat
 • geavahit
  árbevirolaš sámi albmanahttinvugiid ja sámigiel terminologiija barggus fágain
 • geavahit
  máhtu giela, teavstta ja šáŋŋera birra iešguđetlágan njálmmálaš ja čálalaš teakstašlájaid hábmemii
 • geavahit
  iešguđetlágan retoralaš apeallavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid njálmmálaččat ja čálalaččat
 • reflekteret
  servodaga giellageavaheami hárrái ja dan birra makkár váikkuhusaid dat buktá sámegielaid seailluheapmái ja ovddideapmái
 • ságaškuššat
  máŋggagielatvuođa eavttuid ja vejolašvuođaid birra skuvllas, bargoeallimis ja servodagas
 • suokkardit
  iešguđet áiggiid sámegielaid dili ja giellapolitihka
 • suokkardit
  ja ságaškuššat
  mo iešguđetlágan majoritehtagielat váikkuhit sámegillii ja reflekteret
  sámegiela geavaheami eavttuid hárrái ovdal, dál ja boahtteáiggis
 • suokkardit
  giellagirjáivuođa Sámis ja buohtastahttit
  iežas giela eará sámegielaiguin
 • lohkat máŋggaid boares teavsttaid ja giellahistorjjálaš perspektiivvas suokkardit
  daid
 • árvvoštallat
  , válljet ja geavahit
  heivvolaš giella- ja gulahallanteknologiija dárbbu ja ulbmila mielde
 • áddet
  ja geavahit
  metagiela barggus fágain
 • hálddašit giela hápmeoahpa, syntávssa ja riektačállima gulahallamis ja teakstaráhkadeamis

Dađistaga árvvoštallan

Oppalaš árvvoštallan