Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjennomføre
  en samfunnsfaglig undersøkelse og presentere
  resultatene ved hjelp av egnede digitale verktøy
 • presentere
  en aktuell nyhetssak og reflektere
  over forskjeller mellom fakta, meninger og kommersielt budskap i mediebildet
 • sammenligne
  hvordan ulike kilder, inkludert fortellinger og kart, kan gi ulik informasjon om samme tema, og reflektere
  over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn
 • utforske
  hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påvirker demografi, levekår og bosettingsmønstre
 • beskrive
  geografiske hovedtrekk i ulike deler av verden og reflektere
  over hvordan disse hovedtrekkene påvirker menneskene som bor der
 • reflektere
  over hvorfor konflikter oppstår, og drøfte
  hvordan den enkelte og samfunn kan håndtere konflikter
 • utforske
  ulike sider ved mangfold i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere
  over menneskers behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap
 • drøfte
  hva likeverd og likestilling betyr for et demokrati, og drøfte
  hvordan man kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og sammenligne
  hvordan menneske- og urfolksrettigheter har blitt og blir ivaretatt i ulike land
 • utforske
  hovedtrekk ved historien til samene og de nasjonale minoritetene i Norge og presentere
  rettigheter samene og de nasjonale minoritetene i Norge har i dag
 • reflektere
  over hvordan kommersiell påvirkning kan virke inn på forbruk, personlig økonomi og selvbilde
 • utforske
  og presentere
  en global utfordring ved bærekraftig utvikling og hvilke konsekvenser den kan ha, og utvikle
  forslag til hvordan man kan være med på å motvirke utfordringen og hvordan samarbeid mellom land kan bidra
 • reflektere
  over egen og andres deltakelse i digital samhandling og drøfte
  hva det vil si å bruke
  dømmekraft, sett i lys av regler, normer og grenser
 • reflektere
  over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte
  hva man kan gjøre om grenser blir brutt
 • beskrive
  sentrale hendelser som har ført fram til det demokratiet vi har i Norge og i Sápmi/Sábme/Saepmie i dag og sammenlikne hvordan enkeltmennesker har mulighet til påvirke beslutninger i ulike styresett
 • gi eksempler på hva lover, regler og normer er og hvilken funksjon de har i samfunn, og reflektere
  over konsekvenser av å bryte dem
 • reflektere
  over hvordan møter mellom mennesker har bidratt til å endre hvordan mennesker har tenkt og ulike samfunn har vært organisert

Underveisvurdering