Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske og presentere samfunnsfaglige spørsmål, søke etter informasjon i ulike kilder og vurdere hvor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmålene
 • utforske samisk lokalhistorie, kulturminner og hvordan mennesker levde i den tiden kulturminnene er fra, og sammenligne med hvordan vi lever i dag
 • beskrive kultur- og naturlandskap i Norge og samtale om hvordan geografiske og historiske kilder, inkludert kart og fortellinger, kan gi innsikt i landskap
 • samtale om hvorfor det oppstår konflikter i skole- og nærmiljøet, lytte til andres mening og samarbeide med andre om å finne konstruktive løsninger
 • presentere menneskerettigheter og rettigheter barn har, og reflektere over hvorfor disse rettighetene finnes
 • reflektere over hvorfor samene har urfolksstatus i Norge, og beskrive sentrale trekk ved samisk kultur- og samfunnsliv før og nå, med vekt på eget samfunn
 • utforske og gi eksempler på noen sider ved bærekraftig utvikling, inkludert samisk tradisjonell kunnskap
 • reflektere over sammenhengen mellom personlig økonomi og forbruk hos den enkelte
 • samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være del av fellesskapet
 • samtale om regler og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om hva det vil si å bruke dømmekraft i digital samhandling
 • samtale om grenser knyttet til kropp, hva vold og seksuelle overgrep er, og hvor man kan få hjelp hvis man blir utsatt for vold og seksuelle overgrep
 • reflektere over hvem som har makt, og hva et demokrati er, og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å påvirke beslutninger
 • samtale om noen viktige offentlige institusjoner og virksomheter i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over hva de betyr for menneskers liv

Underveisvurdering