Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke
  samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere
  funn ved hjelp av digitale verktøy og drøfte
  hvor gyldige og relevante funnene er
 • vurdere
  på hvilke måter ulike kilder, inkludert fortellinger og kart, gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere
  over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege vår forståelse
 • drøfte
  hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks holdninger og handlinger
 • utforske
  hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte
  innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur
 • reflektere
  over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst
 • sammenligne
  hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av verden i dag
 • gjøre rede for
  årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og reflektere
  over om endringer av noen betingelser kunne ha endret konfliktene
 • gjøre rede for
  årsaker til og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, som holocaust, og reflektere
  over hvordan ekstreme holdninger og ekstreme handlinger kan forebygges
 • utforske
  og beskrive
  hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd
 • gjøre rede for
  fornorskning av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært utsatt for, og reflektere
  over hvilke konsekvenser dette har hatt og har på individ- og samfunnsnivå
 • beskrive
  ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, presentere
  tiltak for mer bærekraftige samfunn og vurdere
  tiltakene i lys av tradisjonelle samiske næringer
 • vurdere
  hvordan arbeid, inntekt og forbruk kan påvirke personlig økonomi, levestandard og livskvalitet
 • reflektere
  over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk i og utenfor Sápmi/Sábme/Saepmie og drøfte
  muligheter og utfordringer ved mangfold
 • utforske
  og reflektere
  over egne digitale spor og muligheten for å få slettet sporene og å verne om egen og andres rett til privatliv, personvern og opphavsrett
 • reflektere
  over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser utvikles og utfordres i ulike fellesskap, og presentere
  forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser
 • reflektere
  over hvilke aktører som har makt i samfunnet i dag, og hvordan de begrunner standpunktene sine
 • utforske
  ulike plattformer for digital samhandling og reflektere
  over hvordan digital deltakelse og samhandling påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten
 • beskrive
  sentrale lover, regler og normer og drøfte
  hvilke konsekvenser brudd på disse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • beskrive
  trekk ved de politiske systemene og velferdssamfunnene i Norge og Sapmi/Sabme/Saepmie og reflektere
  over sentrale utfordringer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering