KRLE (RLE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt

  Kjerneelementer

 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon

  Kjerneelementer

 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner

  Kjerneelementer

 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv

  Kjerneelementer

 • samtale om og presentere estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn

  Kjerneelementer

 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn

  Kjerneelementer

 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn

  Kjerneelementer

 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn

  Kjerneelementer

 • samarbeide med andre i filosofisk samtale

  Kjerneelementer

 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål

  Kjerneelementer

 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk

  Kjerneelementer

 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer

  Kjerneelementer

 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

  Kjerneelementer

Underveisvurdering