KRLE (RLE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
 • samtale om og presentere estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn
 • bruke enkle fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn
 • skille mellom ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
 • samarbeide med andre i filosofisk samtale
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Underveisvurdering