KRLE (RLE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  og presentere
  sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
 • utforske
  og drøfte
  hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • undersøke og presentere
  sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
 • utforske
  og presentere
  religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner
 • bruke
  og drøfte
  fagbegreper om religioner og livssyn
 • sammenligne
  og vurdere
  kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
 • utforske
  og presentere
  hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske
  og sammenligne
  etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • utforske
  etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende
  ideene til å drøfte
  aktuelle etiske spørsmål
 • utforske
  andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere
  over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte
  etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
 • identifisere og drøfte
  aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Underveisvurdering

Standpunktvurdering