KRLE (RLE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag
 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • undersøke og presentere sentrale ideer fra livssynshumanisme og andre ikke-religiøse livssyn
 • utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og livssynstradisjoner
 • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn
 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Underveisvurdering

Standpunktvurdering