Fremmedspråk programfag (PSP01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå III

  • lytte til og forstå språklig mer kompleks tale om faglig relevante emner og aktuelle saker
  • samtale om og diskutere kjente og faglig relevante emner og aktuelle saker
  • muntlig gjøre rede for faglig relevante emner og begrunne egne synspunkter og refleksjoner, også spontant
  • lese og forstå et bredt utvalg tekster, også autentiske, om ulike emner og identifisere budskap, holdninger og språklige virkemidler
  • skrive klare og detaljerte tekster om faglig relevante emner og aktuelle saker og drøfte ulike holdninger, med og uten hjelpemidler
  • bruke hensiktsmessige språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
  • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
  • utforske og reflektere over et utvalg historiske, sosiale, miljømessige og politiske forhold i områder der språket snakkes
  • utforske og drøfte kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for virkemidler og noen stilarter og trender
  • gjøre rede for opplevelser og erfaringer i møte med personer og kunstneriske og kulturelle uttrykk i områder der språket snakkes

Underveisvurdering

Standpunktvurdering