Maahtoe faagineBijjemes bielie

Skuvle edtja lïerehtimmiem faagine vuejnedh dah aarvojde jïh prinsihpide mah ellies lïerehtimmie tseegkeme.

Faageles lïereme lea vihkeles bielie dovne skearkagimmie- jïh ööhpehtimmiestillemistie maadthööhpehtimmesne. Faagi learoesoejkesjh sisvegem buerkiestieh ovmessie faagine jïh maahtoen jiehtiegasse tseegkeme:

Maahtoe lea maehtedh maahtoem jïh tjiehpiesvoetem vejtiestidh jïh nuhtjedh haestemh haalvedh jïh laavenjassh loetedh damtoes jïh ovdamtoes ektievoetine jïh tsiehkine. Maahtoe lea goerkese jïh maehtelesvoete refleksjovnese jïh laejhtehks ussjedæmman.

Maahtoejiehtegen goerkese tjuara betnesne skuvlen barkose learoesoejkesjigujmie jïh vuarjasjimmiejgujmie learohki faageles maahtojste. Faagi maahtoeulmieh tjuerieh ektesne vuejnedh sinsitniem faagine jïh faagi dåaresth. Maahtoeulmieh tjuerieh aaj guarkedh åssjeleparagraafen jïh dej jeatjah bieliej mietie learoesoejkesjevierhkesne.

Maahtoe lea faaktam, dïejvesh, teorijh, åssjelh jïh ektievoeth damtedh ovmessie faagesuerkine jïh teemine. Tjiehpiesvoeth lea maehtedh darjomh jallh prosedyjrh gïetedidh gosse laavenjassh darjodh jallh dåeriesmoerh loetedh, mah gaskem jeatjebh motorihken, praktihken, kognitijven, sosijaale, kreatijve jïh gïeleldh tjiehpiesvoeth. Maahtoedïejvesne aaj goerkese jïh maehtelesvoete ussjedidh jïh laejhtehks ussjedimmie faagine, mij lea vihkeles jis teoretihken ussjedimmiem guarkedh jïh maam akt praktihkeles darjodh. Refleksjovne jïh laejhtehks ussjedimmie gaaredamme vuajnojde jïh etihken vuarjasjimmiemaehtelesvoetem evtiedidh.

Skuvle edtja gïengeleslïeremasse sijjiem vedtedh guktie learohkh goerkesem evtiedieh jarnges elemeentide jïh ektievoetide faagesne, jïh guktie dah lierieh faageles maahtoem jïh tjiehpiesvoetem nuhtjedh damtoes jïh ammes ektievoetine. Barkosne faagine learohkh edtjieh laavenjassh dåastoehtidh jïh joekehts darjoeminie meatan årroeh gusnie kompleksiteetem jeanene. Gïengelelïereme faagine lea maahtojde jïh tjiehpiesvoetide ovmessie vuekine, guktie learohkh tïjjen mietie maehtieh ovmessie faageles haestiemidie haalvedh oktegh jïh mubpiejgujmie.

Lohkehtæjjah jïh åvtehkh skuvlesne tjuerieh jaabnan ussjedidh ektievoeten bïjre lïerehtimmie faagesne jïh bijjemes ulmieh, aarvoeh jïh lïerehtimmien prinsihph gaskem.