Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit ja árvvoštallan Jo1 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaid maŋŋá

 • lohkat, analyseret ja dulkot girjegiela ja ođđadárogiela ođđasat čáppagirjjálašvuođa ja jorgalusaid sámegielas ja eará gielain
 • reflekteret mo teavsttat govvidit iešguđetlágan kultuvrraid deaivvademiid
 • čilget retoralaš appellašuvdnavugiid ja gielalaš váikkuhangaskaomiid geavaheami birra áššeprosateavsttain ja reflekteret daid birra
 • lohkat/guldalit earáid, ráhkadit áššálaš ákkastallama ja geavahit retoralaš appellašuvdnahámiid digaštallamiin
 • geavahit iešguđetlágan gálduid kritihkalaš, iešheanalaš ja dárkilasti láhkai
 • čilget ja ságaškuššat dárogielfágalaš dahje fágaidrasttildeaddji fáttáid
 • čállit fágaartihkkaliid mat čilgejit ja ságaškuššet dárogielfágalaš dahje fágaidrasttildeaddji fáttáid
 • geavahit fágagiela válddahit cealkkaráhkadusa ja cealkagiid oktavuođa go bargá teavsttaiguin
 • kombineret váikkuhangaskaomiid ja ovdanbuktinvugiid kreatiivvalaččat iežas teakstaráhkadeamis
 • árvvoštallat ja gieđahallat iežas teavsttaid máhcahemiid ja fágalaš eavttuid vuođul
 • čállit teavsttaid buriin struktuvrrain, ja hálddašit mearkabidjama ja riektačállima
 • čilget sámegielaid lávdama Norggas, dáruiduhttinpolitihka ja gielalaš vuoigatvuođaid mat sápmelaččain leat eamiálbmogin
 • buohtastahttit dárogiela dovddamearkkaid eará gielaiguin, maiddái mearkagielain, ja čájehit mo gielalaš deaivvadeamit sáhttet rievdadit giela

Dađistaga árvvoštallan