Drama og rytmikk (MUS03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

  • bruke grunnelementer i drama og utvikle egne spill ved å skrive manus med dialog og sceneanvisninger
  • improvisere ut fra tekst og visuelt materiale for å utvikle egne uttrykk
  • utvikle og presentere tegnspråkpoesi og gjøre rede for og begrunne valg av sjangre og virkemidler
  • bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et selvvalgt arbeid innenfor drama og rytmikk
  • bruke digitalt opptaksutstyr, rytmiske instrumenter og lysteknikk i egne oppsetninger
  • utvikle egne danseuttrykk med utgangspunkt i visuelle og rytmiske inntrykk fra egen kultur, samisk kultur og internasjonal kultur
  • utvikle og bruke kostymer, rekvisitter og kulisser som passer til formålet
  • drøfte og reflektere rundt teater, film og musikk som kunst og kulturelle uttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
  • utforske og reflektere over hvordan teater, film og musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur, og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike kulturelle uttrykksformer
  • utforske og drøfte musikken og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering