Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • utforske
  eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • trene
  på og utvikle
  ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar
 • øve
  på og gjennomføre
  danseaktivitetar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape og presentere
  dansekomposisjonar
 • reflektere
  over korleis ulike framstillingar av kropp i media og samfunnet påverkar bevegelsesaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
 • planleggje
  og gjennomføre
  bevegelsesaktivitetar som kan gjennomførast ved skadar eller sjukdom
 • bruke
  eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til framgang for andre
 • anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av føresetnader
 • forstå
  fleire typer kart og digitale verktøy og bruke
  dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø
 • utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
 • forstå
  og gjennomføre
  livberging i, på og ved vatn ute i naturen
 • forstå
  og gjennomføre
  livreddande førstehjelp
 • gjennomføre
  friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere
  over kva naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre
 • vurdere
  risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå
  og gjennomføre
  sporlaus og trygg ferdsel

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering