Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske
  og gjennomføre
  leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke
  kroppen til å utforske
  aktivitetar og utvikle
  grunnleggjande bevegelsar
 • øve
  på og bruke
  basisferdigheiter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike bevegelsesaktivitetar
 • vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land
 • forstå
  og bruke
  reglar for samhandling i spel og bevegelsesaktivitetar
 • forstå
  kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • utforske
  uteaktivitetar og samarbeide
  med andre under vekslande årstider i nærmiljøet
 • lage og bruke
  kart for å orientere seg i kjent terreng
 • øve
  på trygg og sporlaus ferdsel i naturen
 • forstå
  og følgje reglar i trafikken

Undervegsvurdering