Kroppsøving (KRO01‑05)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3

 • øve
  på og
  utvikle
  kunnskapar og ferdigheiter i ulike bevegelsesaktivitetar ut frå eigne føresetnader
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  eigentrening og forklare korleis dette kan medverke til ein fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang
 • beskrive
  og
  drøfte
  samanhengar mellom bevegelse, kropp, trening og helse i samfunnet
 • samarbeide
  om å løyse praktiske oppgåver i eit læringsfellesskap og ut frå øving og aktivitet
  reflektere
  over korleis eigen medverknad kan påverke andre
 • planleggje
  og
  gjennomføre
  uteaktivitetar og friluftsliv i nærområdet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering