Vg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

 • følge gjeldende lover og forskrifter for bransjen og gjøre rede for
  tilsynsmyndighetenes rolle
 • gjøre greie for risikofaktorer i eget arbeidsmiljø, forebygge skader og reflektere
  over forutsetninger for et godt arbeidsmiljø
 • utføre grunnleggende førstehjelp
 • drøfte
  etiske, praktiske og økonomiske problemstillinger knyttet til produksjon, servering og salg av mat og drikke
 • gjøre bærekraftige og etiske valg ved innkjøp, produksjon og avfallshåndtering og reflektere
  over hvordan overskuddsvarer kan utnyttes
 • registrere og beregne kostnader ved svinn, foreslå tiltak for å begrense svinn og drøfte
  hvilke konsekvenser svinnet har for virksomhetens økonomi
 • vurdere
  sammenhengen mellom råvarevalg, produksjonsmetode, lagring, omsetning og bærekraftig produksjon
 • planlegge
  og gjennomføre
  markedsførings- og salgstiltak og reflektere
  over hvordan det påvirker forbruksmønstre
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og gjøre rede for
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • utforske
  nye og ukjente råvarer og reflektere
  over endringer i forbruksmønster

Underveisvurdering

Standpunktvurdering