Vg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter bransje og arbeidsliv

  • følge gjeldende lover og forskrifter for bransjen og gjøre rede for tilsynsmyndighetenes rolle
  • gjøre greie for risikofaktorer i eget arbeidsmiljø, forebygge skader og reflektere over forutsetninger for et godt arbeidsmiljø
  • utføre grunnleggende førstehjelp
  • drøfte etiske, praktiske og økonomiske problemstillinger knyttet til produksjon, servering og salg av mat og drikke
  • gjøre bærekraftige og etiske valg ved innkjøp, produksjon og avfallshåndtering og reflektere over hvordan overskuddsvarer kan utnyttes
  • registrere og beregne kostnader ved svinn, foreslå tiltak for å begrense svinn og drøfte hvilke konsekvenser svinnet har for virksomhetens økonomi
  • vurdere sammenhengen mellom råvarevalg, produksjonsmetode, lagring, omsetning og bærekraftig produksjon
  • planlegge og gjennomføre markedsførings- og salgstiltak og reflektere over hvordan det påvirker forbruksmønstre
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og gjøre rede for hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
  • utforske nye og ukjente råvarer og reflektere over endringer i forbruksmønster

Underveisvurdering

Standpunktvurdering