Vg2 kokk- og servitørfag (KOS02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter råvare, produksjon, salg og service

 • planlegge
  , produsere, dokumentere
  og vurdere
  produkt ut fra oppskrift, ønsket mengde, råvarevalg, produksjonsmetode og produktbeskrivelse
 • praktisere personlig hygiene og følge retningslinjer for næringsmiddel- og produksjonshygiene og reflektere
  over konsekvenser av å bryte retningslinjene
 • kontrollere råvarekvalitet ved varemottak, vurdere
  om varene er levert i samsvar med bestilling, og utføre avviksbehandling
 • bruke
  verneutstyr, arbeide ergonomisk riktig og reflektere
  over betydningen av å følge retningslinjene for et trygt arbeidsmiljø
 • montere, kontrollere, bruke
  og rengjøre håndverktøy, maskiner og utstyr og justere ved avvik
 • vurdere
  sluttproduktene ut fra produktbeskrivelser og reflektere
  over sensorisk og hygienisk kvalitet
 • bruke
  ulike konserveringsmetoder og gjøre rede for
  sammenhengen mellom konservering, holdbarhet og mikroorganismers livsvilkår
 • gjøre rede for
  fareanalyse og risikovurdering og forstå
  sammenhengen mellom matbårne sykdommer og trygg mat
 • utnytte råvarenes produksjonsegenskaper og gjøre rede for
  hva som skjer med råvarene i en produksjonsprosess og under lagring og omsetning
 • produsere og anbefale mat og drikke ut fra helsemyndighetenes kostråd og gjøre rede for
  sammenhengen mellom kosthold, ernæring og helse
 • produsere og gi råd om spesialkost tilpasset gjester, kunder og brukergrupper med spesielle behov og merke menyer og varer etter gjeldende regelverk
 • produsere og tilby mat og drikke ut fra norsk, samisk og internasjonal kultur og gjøre rede for
  hva som kan påvirke endringer i forbruksmønster og vareutvalg
 • servere mat og drikke og drøfte
  serverings- og salgsmetoder
 • presentere
  , anbefale og servere alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer i samsvar med gjeldende regelverk
 • tilberede, anbefale og servere varme og kalde drikkevarer til ulike gjester, kunder og brukergrupper
 • gjøre rede for
  bruksområder og produksjonsmetoder for ulike kalde og varme drikkevarer med eller uten alkohol i samsvar med gjeldende regelverk
 • klargjøre lokaler for servering og salg og utarbeide menyer, plakater og salgsmateriell
 • beregne pris og næringsinnhold i produkter for å kunne emballere og merke varene etter gjeldende regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering