Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 3

 • gjøre rede for
  og bruke
  teorier om diskurs, semiotikk, pragmatikk og kultur
 • analysere
  og drøfte
  hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer og kulturelle verdier
 • analysere
   forholdet mellom kommunikasjon og makt i lokale og globale sammenhenger
 • analysere
  og sammenligne
  språklige mønstre og samtaleformer
 • tolke
   og drøfte
   hvordan kommunikasjonsteknologi påvirker mellommenneskelige relasjoner og selvrepresentasjon
 • analysere
   og reflektere
  over kulturuttrykks rolle i identitetsdannelse
 • drøfte
   og sammenligne
   hvordan tekster skaper, bevarer og utfordrer kulturers virkelighetsforståelse
 • analysere
   samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
 • reflektere
  over og drøfte
  interkulturell kommunikasjon
 • planlegge
  og vurdere
  egen og andres kommunikasjon
 • planlegge
  , gjennomføre
  og presentere
  et selvvalgt faglig emne
 • vurdere
  kilders relevans og troverdighet og bruke
  dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering