Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 3

 • gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, semiotikk, pragmatikk og kultur
 • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer og kulturelle verdier
 • analysere forholdet mellom kommunikasjon og makt i lokale og globale sammenhenger
 • analysere og sammenligne språklige mønstre og samtaleformer
 • tolke og drøfte hvordan kommunikasjonsteknologi påvirker mellommenneskelige relasjoner og selvrepresentasjon
 • analysere og reflektere over kulturuttrykks rolle i identitetsdannelse
 • drøfte og sammenligne hvordan tekster skaper, bevarer og utfordrer kulturers virkelighetsforståelse
 • analysere samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
 • reflektere over og drøfte interkulturell kommunikasjon
 • planlegge og vurdere egen og andres kommunikasjon
 • planlegge, gjennomføre og presentere et selvvalgt faglig emne
 • vurdere kilders relevans og troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering