Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 1

 • beskrive
  og bruke
   teorier om kultur, tegn, språk, argumentasjon og kommunikasjon
 • sammenligne
   hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner
 • forstå
  hvordan kulturer og kulturelle normer skaper forutsetninger for tekstskaping
 • beskrive
  og reflektere
  over hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle og sosiale faktorer
 • utforske
   og beskrive
   interkulturell kommunikasjon
 • drøfte
   ulike mediers betydning for individ og samfunn
 • analysere
   hvordan tekster fra ulike tekstkulturer er komponert og satt sammen av ulike elementer
 • utforske
  og tolke
   egen og andres bruk av verbal og ikke-verbal kommunikasjon i ulike kommunikasjonssituasjoner
 • utvikle
   tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
 • vurdere
   kilders troverdighet og bruke
   dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering