Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 1

  • beskrive og bruke teorier om kultur, tegn, språk, argumentasjon og kommunikasjon
  • sammenligne hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner
  • forstå hvordan kulturer og kulturelle normer skaper forutsetninger for tekstskaping
  • beskrive og reflektere over hvordan kommunikasjon påvirkes av kulturelle og sosiale faktorer
  • utforske og beskrive interkulturell kommunikasjon
  • drøfte ulike mediers betydning for individ og samfunn
  • analysere hvordan tekster fra ulike tekstkulturer er komponert og satt sammen av ulike elementer
  • utforske og tolke egen og andres bruk av verbal og ikke-verbal kommunikasjon i ulike kommunikasjonssituasjoner
  • utvikle tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
  • vurdere kilders troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering