Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 2

  • gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur
  • utforske og beskrive hvordan tekstkulturer utvikles og endres
  • analysere og sammenligne hvordan tekster blir komponert av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer
  • tolke og drøfte hvordan tekster bidrar til å skape, bevare og utfordre kulturers virkelighetsforståelse
  • utforske og analysere hvordan kulturelle normer og verdier uttrykkes gjennom kommunikasjon
  • analysere og drøfte hvordan endring i kommunikasjonsteknologi påvirker utforming og mottagelse av tekst
  • utvikle og presentere egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
  • planlegge og vurdere egen og andres kommunikasjon
  • planlegge, gjennomføre og presentere en sammenlignende analyse av et selvvalgt tekstutvalg
  • vurdere kilders relevans og troverdighet og bruke dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering