Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 3

 • gjennomføre
  ,
  dokumentere
  og
  presentere
  ein skapande prosess og
  vurdere
  vala frå idé til ferdig arbeid
 • kombinere tekst og bilete for å synleggjere ein bodskap og gje uttrykk for kjensle eller meining i eige skapande arbeid
 • analysere
  innhald, kontekst og uttrykk i kunst, medium og visuelle uttrykk, og
  presentere
  og formidle eigne og andre sitt arbeid
 • undersøkje og ta i bruk alternative stader for produksjon og visning av kunst og 
  vurdere
  kva konteksten har å seie
 • bruke
  teikning for å kommunisere haldningar, tankar og idear, og
  utforske
  teikning som sjølvstendig kunstform på analoge og digitale flater
 • bruke
  forenkling og abstraksjon av form i arbeid med to- og tredimensjonale uttrykk
 • eksperimentere med gjenbruk av materiale i skapande arbeid og
  reflektere
  over kvalitet og miljøbevisst ressursbruk
 • reflektere
  over og
  vurdere
  estetiske og etiske problemstillingar knytte til visuelle uttrykk, og følgje reglar for publisering og opphavsrett
 • gjere greie for
  bilet- og formuttrykk i si eiga samtid, og
  utforske
  og vise korleis samfunnsaktuelle tema og verdiar blir opplevde, belyste og kommenterte
 • gjere greie for
  sentrale stilartar, kunstnarar, verk og medium frå 1900-talet og samtida som referanse i sitt eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering