Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 3

  • gjennomføre, dokumentere og presentere ein skapande prosess og vurdere vala frå idé til ferdig arbeid
  • kombinere tekst og bilete for å synleggjere ein bodskap og gje uttrykk for kjensle eller meining i eige skapande arbeid
  • analysere innhald, kontekst og uttrykk i kunst, medium og visuelle uttrykk, og presentere og formidle eigne og andre sitt arbeid
  • undersøkje og ta i bruk alternative stader for produksjon og visning av kunst og  vurdere kva konteksten har å seie
  • bruke teikning for å kommunisere haldningar, tankar og idear, og utforske teikning som sjølvstendig kunstform på analoge og digitale flater
  • bruke forenkling og abstraksjon av form i arbeid med to- og tredimensjonale uttrykk
  • eksperimentere med gjenbruk av materiale i skapande arbeid og reflektere over kvalitet og miljøbevisst ressursbruk
  • reflektere over og vurdere estetiske og etiske problemstillingar knytte til visuelle uttrykk, og følgje reglar for publisering og opphavsrett
  • gjere greie for bilet- og formuttrykk i si eiga samtid, og utforske og vise korleis samfunnsaktuelle tema og verdiar blir opplevde, belyste og kommenterte
  • gjere greie for sentrale stilartar, kunstnarar, verk og medium frå 1900-talet og samtida som referanse i sitt eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering