Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 1

  • utvikle idéar ved å bruke skapande og utforskande metodar
  • gjennomføre, dokumentere og presentere ein prosess frå ide til ferdig arbeid
  • utforske bruk av visuelle verkemiddel og vurdere uttrykk, verknadar og meining i eigne arbeid
  • kjenne til grunnleggjande form- og fargeteori og bruke det i to- og tredimensjonale uttrykk
  • teikne perspektiv og oppnå illusjon av rom ved bruk av ulike prinsipp og metodar
  • bruke ulike teikneteknikkar i førestillings- og observasjonsteikning og eksperimentere med forenkling og abstrahering
  • bruke varierte analoge og digitale verktøy, teknikkar og programvare i eigne arbeid
  • bruke verktøy, utstyr og materiale i tråd med gjeldande retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit
  • vurdere og skildre eit mangfald av samfunnsaktuelle tema og kunstuttrykk
  • gjere greie for særtrekk i vestleg kunst fram til 1600-talet og hente inspirasjon til eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering