Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 2

 • gjennomføre
  og
  dokumentere
  ein kunstnarisk prosess og grunngje eigne tankar, idear og val
 • bruke
  stilisering, utsnitt, positive og negative former og
  utvikle
  sine eigne digitale komposisjonar
 • bruke
  kunnskap om form, proporsjonar og uttrykk i teikning av objekt og menneskekroppen
 • bruke
  ulike teknikkar i arbeid med harde, plastiske og mjuke materiale og
  vurdere
  kvalitet i sitt eige arbeid
 • reflektere
  over og
  vurdere
  haldbarheit, kvalitet og konsekvensar for miljøet i val og bruk av materiale, reiskapar og teknikkar
 • bruke
  kunnskap om visuelle verkemiddel for å synleggjere innhald og
  vurdere
  ein verknad eller tyding i digitalt og analogt arbeid
 • kjenne til grunnleggjande kommunikasjonsteori og
  gjere greie for
  samanheng mellom avsendar, bodskap og betraktar
 • prøve ut ulike måtar å
  presentere
  og stille ut kunstnariske arbeid på, åleine og saman med andre
 • utforske
  kunstverk frå samiske kunstnarar og
  drøfte
  korleis samisk identitet kjem til uttrykk i verka
 • gjere greie for
  ulike epokar, sentrale kunstverk og kunstnarar frå 1600- til 1900-talet som referanse i sitt eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering