Kunst og visuelle verkemiddel (KDA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kunst og visuelle verkemiddel 2

  • gjennomføre og dokumentere ein kunstnarisk prosess og grunngje eigne tankar, idear og val
  • bruke stilisering, utsnitt, positive og negative former og utvikle sine eigne digitale komposisjonar
  • bruke kunnskap om form, proporsjonar og uttrykk i teikning av objekt og menneskekroppen
  • bruke ulike teknikkar i arbeid med harde, plastiske og mjuke materiale og vurdere kvalitet i sitt eige arbeid
  • reflektere over og vurdere haldbarheit, kvalitet og konsekvensar for miljøet i val og bruk av materiale, reiskapar og teknikkar
  • bruke kunnskap om visuelle verkemiddel for å synleggjere innhald og vurdere ein verknad eller tyding i digitalt og analogt arbeid
  • kjenne til grunnleggjande kommunikasjonsteori og gjere greie for samanheng mellom avsendar, bodskap og betraktar
  • prøve ut ulike måtar å presentere og stille ut kunstnariske arbeid på, åleine og saman med andre
  • utforske kunstverk frå samiske kunstnarar og drøfte korleis samisk identitet kjem til uttrykk i verka
  • gjere greie for ulike epokar, sentrale kunstverk og kunstnarar frå 1600- til 1900-talet som referanse i sitt eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering