Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter informasjonsteknologi 1

 • drøfte dagsaktuelle temaer knyttet til hvordan informasjonsteknologi påvirker individet og samfunnet
 • beskrive sentrale komponenter i datamaskiner og nettverk og gjøre rede for hvilken funksjon de har
 • gjøre rede for og vurdere hvordan ulike typer informasjon kan representeres digitalt og struktureres ved hjelp av ulike datalagringsmetoder
 • utvikle nettsider ved hjelp av markeringsspråk
 • lagre og hente fram data, presentere data på nettsider og reflektere over hvordan representasjonsform kan påvirke tolkningen
 • planlegge og lage nettsider som tar hensyn til brukervennlighet og universell utforming
 • utvikle prosedyreorienterte programmer med prosedyrer med og uten parametre og returverdier
 • beskrive ulike typer algoritmer og vurdere effektiviteten av egen programkode
 • utforske, strukturere og kommentere programkode
 • gjøre rede for gjeldende personvernregelverk og hvilke konsekvenser det har for utvikling av informasjonsteknologi
 • drøfte problemstillinger knyttet til innhenting, bruk og misbruk av data
 • bruke algoritmisk tenkning og programmering for å utforske en problemstilling og presentere resultatet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering