Informasjonsteknologi (INF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter informasjonsteknologi 1

 • drøfte
  dagsaktuelle temaer knyttet til hvordan informasjonsteknologi påvirker individet og samfunnet
 • beskrive
  sentrale komponenter i datamaskiner og nettverk og gjøre rede for
  hvilken funksjon de har
 • gjøre rede for
  og vurdere
  hvordan ulike typer informasjon kan representeres digitalt og struktureres ved hjelp av ulike datalagringsmetoder
 • utvikle
  nettsider ved hjelp av markeringsspråk
 • lagre og hente fram data, presentere
  data på nettsider og reflektere
  over hvordan representasjonsform kan påvirke tolkningen
 • planlegge
  og lage nettsider som tar hensyn til brukervennlighet og universell utforming
 • utvikle
  prosedyreorienterte programmer med prosedyrer med og uten parametre og returverdier
 • beskrive
  ulike typer algoritmer og vurdere
  effektiviteten av egen programkode
 • utforske
  , strukturere og kommentere programkode
 • gjøre rede for
  gjeldende personvernregelverk og hvilke konsekvenser det har for utvikling av informasjonsteknologi
 • drøfte
  problemstillinger knyttet til innhenting, bruk og misbruk av data
 • bruke
  algoritmisk tenkning og programmering for å utforske
  en problemstilling og presentere
  resultatet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering