Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helseservicefag

 • utføre administrative oppgåver som er felles for helseservicefaga og bruke
  kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr
 • berekne kostnader og handtere betaling og oppgjer for pasientbehandling
 • utarbeide dokumentasjon og bruke
  faguttrykk i arbeidet
 • utføre praktisk smittevern og reflektere
  over kor viktig det er for den enkelte og for samfunnet
 • utføre psykisk og fysisk førstehjelp og halde ved like førstehjelpsutstyr
 • bruke
  digitale ressursar til informasjon, rettleiing og instruksjon og dokumentere
  eige arbeid
 • bruke
  offentlege elektroniske tenester for helsehjelp og pasientrettar
 • gjere greie for
  det sentrale regelverket for helsepersonell og reflektere
  over eige ansvar og etiske dilemma
 • gjere greie for
  kva teieplikt og personvern inneber i helse- og serviceyrka
 • følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit i yrkesutøvinga
 • forklare og vise samanhengar mellom ergonomi og helse
 • gjere greie for
  prinsipp for universell utforming og diskutere korleis lokale og service kan påverke velværet til folk
 • vurdere
  korleis ein kan bruke
  utstyr og produkt miljøbevisst og forsvarleg
 • gjere greie for
  yrka innanfor helseservicefaga og kva krav og forventningar arbeidslivet stiller til arbeidstakarar
 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet, og gjere greie for
  korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering