Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helseservicefag

 • utføre administrative oppgåver som er felles for helseservicefaga og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr
 • berekne kostnader og handtere betaling og oppgjer for pasientbehandling
 • utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet
 • utføre praktisk smittevern og reflektere over kor viktig det er for den enkelte og for samfunnet
 • utføre psykisk og fysisk førstehjelp og halde ved like førstehjelpsutstyr
 • bruke digitale ressursar til informasjon, rettleiing og instruksjon og dokumentere eige arbeid
 • bruke offentlege elektroniske tenester for helsehjelp og pasientrettar
 • gjere greie for det sentrale regelverket for helsepersonell og reflektere over eige ansvar og etiske dilemma
 • gjere greie for kva teieplikt og personvern inneber i helse- og serviceyrka
 • følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit i yrkesutøvinga
 • forklare og vise samanhengar mellom ergonomi og helse
 • gjere greie for prinsipp for universell utforming og diskutere korleis lokale og service kan påverke velværet til folk
 • vurdere korleis ein kan bruke utstyr og produkt miljøbevisst og forsvarleg
 • gjere greie for yrka innanfor helseservicefaga og kva krav og forventningar arbeidslivet stiller til arbeidstakarar
 • følgje opp eigne rettar og plikter i arbeidsforholdet, og gjere greie for korleis partane i arbeidslivet utfører samfunnsrolla si i den norske modellen

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering