Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • kommunisere og samhandle profesjonelt med pasientar, pårørande, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
  • bruke grunnleggjande medisinske ord og uttrykk
  • bruke ulike strategiar for konflikt-, stress- og krisehandtering i yrkesutøvinga
  • informere om ulike helsetenester og forvaltningsnivå i helsevesenet
  • informere brukarar og pasientar om dei vanlegaste sjukdommane og plagene
  • gjere greie for informasjons- og rettleiingsrolla overfor pasientar og pårørande
  • drøfte kjenneteikn på god service og utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling
  • reflektere over eiga åtferd og vise relasjonsferdigheiter i møte med pasientar, pårørande, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
  • gjere greie for individuelle og miljømessige faktorar som kan påverke den psykiske og fysiske helsa, og rettleie om kva som fremjar psykisk og fysisk helse

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering