Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • kommunisere og samhandle profesjonelt med pasientar, pårørande, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • bruke
  grunnleggjande medisinske ord og uttrykk
 • bruke
  ulike strategiar for konflikt-, stress- og krisehandtering i yrkesutøvinga
 • informere om ulike helsetenester og forvaltningsnivå i helsevesenet
 • informere brukarar og pasientar om dei vanlegaste sjukdommane og plagene
 • gjere greie for
  informasjons- og rettleiingsrolla overfor pasientar og pårørande
 • drøfte
  kjenneteikn på god service og utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling
 • reflektere
  over eiga åtferd og vise relasjonsferdigheiter i møte med pasientar, pårørande, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • gjere greie for
  individuelle og miljømessige faktorar som kan påverke den psykiske og fysiske helsa, og rettleie om kva som fremjar psykisk og fysisk helse

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering