Vg2 helseservicefag (HES02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helse og sjukdom

 • beskrive
  og
  drøfte
  samanhengar mellom helse, livsstil, fysisk aktivitet og kosthald
 • gjere greie for
  fordøyingssystemet og immunforsvaret og gi døme på psykiske og fysiske faktorar som kan påverke dei
 • gjere greie for
  korleis smittsame sjukdommar, epidemiar og pandemiar oppstår og korleis dei kan førebyggjast
 • gjere greie for
  dei mest kjende barnesjukdommane
 • beskrive
  symptom ved infeksjonar, forgiftingar og allergiske reaksjonar og gi døme på behandlingstiltak
 • beskrive
  smertetilstandar knytte til akutte og kroniske sjukdommar
 • gjere greie for
  det normale svangerskapet
 • observere allmenntilstanden til pasientar og
  vurdere
  tiltak
 • forklare kva legemiddel er, og
  beskrive
  kor viktig riktig legemiddelbruk og dosering er
 • gjere greie for
  bruksområde, biverknader og forgiftingar ved bruk av dei vanlegaste reseptfrie legemidla
 • forklare kvifor det er viktig å følgje den behandlinga som blir føreskriven

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering