Engelsk programfag (ENG04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter engelsk 1

 • bruke
  egnede lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier tilpasset situasjon og formål
 • bruke
  et rikt og presist ordforråd av generell og fagspesifikk art på en hensiktsmessig og situasjonstilpasset måte både muntlig og skriftlig
 • anvende
  kunnskaper om ord, setningsbygging, tekstbinding og språkbruk for å forbedre eget språk og egne tekster
 • produsere ulike muntlige og skriftlige situasjonstilpassede tekster med klart innhold og hensiktsmessig stil og struktur
 • anvende
  hensiktsmessige kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • lese og bruke
  ulike typer tekster på engelsk som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon
 • bruke
  ulike fagspesifikke tekster på engelsk med tema fra andre fag, som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon
 • analysere
  og tolke
  skjønnlitterære tekster på engelsk, inkludert selvvalgte tekster
 • reflektere
  over språklige varianter i noen engelskspråklige land
 • reflektere
  over innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt
 • vise forståelse, selvstendig refleksjon og kritisk tenking i analyse av noen aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land
 • utforske
  og presentere
  minst ett selvvalgt emne knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap ved kritisk bruk av engelskspråklige tekster og andre kilder

Underveisvurdering

Standpunktvurdering