Engelsk programfag (ENG04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter engelsk 2

 • bruke
  egnede lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier tilpasset situasjon og formål
 • bruke
  et rikt, presist og variert språk av generell og fagspesifikk art på en hensiktsmessig og situasjonstilpasset måte både skriftlig og muntlig
 • produsere ulike typer skriftlige og muntlige faglige tekster med klart innhold, hensiktsmessig stil og struktur
 • anvende
  hensiktsmessige kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • vise selvstendig refleksjon og kritisk tenking i lesing og drøfting av ulike typer tekster
 • tolke
  og drøfte
  noen typer skjønnlitterære tekster på engelsk i lys av deres historiske og kulturelle sammenhenger
 • utforske
  og drøfte
  noen engelskspråklige lands språklige, kulturelle og politiske innflytelse i verden
 • sammenligne
  og videreformidle noen samfunnsmessige og politiske forhold i to engelskspråklige land ut fra historiske sammenhenger
 • utforske
  og presentere
  minst ett selvvalgt emne fra engelsk 2 ved kritisk bruk av engelskspråklige tekster og andre kilder

Underveisvurdering

Standpunktvurdering