Engelsk programfag (ENG04‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter engelsk 2

  • bruke egnede lese-, lytte-, tale- og skrivestrategier tilpasset situasjon og formål
  • bruke et rikt, presist og variert språk av generell og fagspesifikk art på en hensiktsmessig og situasjonstilpasset måte både skriftlig og muntlig
  • produsere ulike typer skriftlige og muntlige faglige tekster med klart innhold, hensiktsmessig stil og struktur
  • anvende hensiktsmessige kilder på en kritisk og etterrettelig måte
  • vise selvstendig refleksjon og kritisk tenking i lesing og drøfting av ulike typer tekster
  • tolke og drøfte noen typer skjønnlitterære tekster på engelsk i lys av deres historiske og kulturelle sammenhenger
  • utforske og drøfte noen engelskspråklige lands språklige, kulturelle og politiske innflytelse i verden
  • sammenligne og videreformidle noen samfunnsmessige og politiske forhold i to engelskspråklige land ut fra historiske sammenhenger
  • utforske og presentere minst ett selvvalgt emne fra engelsk 2 ved kritisk bruk av engelskspråklige tekster og andre kilder

Underveisvurdering

Standpunktvurdering