Engelsk programfag (ENG04‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Engelsk 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Engelsk 2 (kompetansemål)