Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke teknologi og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert tegn-/ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner
 • utforske og beskrive noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring
 • bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne tekster
 • følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur
 • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert tekster av og om tegnspråklige
 • lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk
 • beskrive og reflektere over rollen engelsk har for talespråklige og tegnspråklige i Norge og i verden
 • utforske og reflektere over situasjonen til tegnspråklige i den engelskspråklige verden og i Norge
 • utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold for talespråklige og tegnspråklige i den engelskspråklige verden
 • utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser

Underveisvurdering

Standpunktvurdering