Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke hensiktsmessig teknologi og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • utforske og bruke tegn/ord og uttrykk i lek og/eller sang og rollespill
 • oppfatte og forstå tegn/ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster
 • uttrykke seg forståelig med et variert tegn-/ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner tilpasset ulike mottakere og situasjoner
 • utforske og samtale om noen språklige likheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring
 • identifisere setningsledd i ulike typer setninger og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med egne tekster
 • følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur
 • lese og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese og oppfatte innholdet i engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur/tegnspråkpoesi og skrive og samtale om innholdet
 • samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk
 • skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker
 • bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger
 • reflektere over og samtale om rollen engelsk har i eget liv
 • reflektere over identitet, kulturell tilhørighet og døvekultur gjennom møter med engelskspråklige tekster

Underveisvurdering