Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke egnet teknologi og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • oppfatte, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med egne tekster
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
 • bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring
 • bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne tekster
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
 • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, også sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
 • vurdere og bearbeide egne tekster ut fra faglige kriterier og kunnskap om språk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold for talespråklige og tegnspråklige i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
 • diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, deriblant musikk/tegnspråkpoesi, film og spill

Underveisvurdering

Standpunktvurdering