Hva er nytt i engelsk og engelsk for elever med tegnspråk?

Gjennom arbeidet med faget skal alle elever bli trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for å lære, kommunisere og knytte bånd til andre. 

I den nye læreplanen i engelsk og læreplanen i engelsk for elever med tegnspråk er språklæring og lesing prioritert. Begge læreplanene vektlegger kunnskap om og en utforskende tilnærming til språk, kommunikasjonsmønstre, levemåter, tenkesett, og samfunnsforhold som gir nye perspektiver på verden og oss selv. Gjennom arbeidet med faget skal alle elever bli trygge engelskbrukere slik at de kan bruke engelsk for å lære, kommunisere og knytte bånd til andre. Elevene skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet. Elevene skal lære å bruke digitale ressurser for å hente informasjon, og kunne reflektere kritisk over informasjonen de finner på nett. Engelsk skal fortsatt være et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling.

Det er nå én standpunktkarakter som uttrykker elevenes samlede kompetanse både etter 10.trinn og etter Vg1.

Timefordelingen mellom norsk og engelsk på yrkesfag er endret slik at elevene skal ha all opplæring i engelsk på Vg1, mens all norskopplæringen er lagt til Vg2. På de yrkesfaglige studieretningene har en fjerdedel av kompetansemålene fått yrkesfaglig innhold for å gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Tilsvarende er noen mål på Vg 1 studieforberedende utdanningsprogram gjort mer studierettet for å forberede elevene bedre på videre utdanning.