Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieførebuande utdanningsprogram

 • bruke eigna strategiar i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke eigna digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke mønster for uttale i kommunikasjon
 • lytte til, forstå og bruke akademisk språk i arbeid med eigne munnlege og skriftlege tekstar
 • uttrykkje seg nyansert og presist med flyt og samanheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturar tilpassa formål, mottakar og situasjon
 • gjere greie for argumentasjonen til andre og bruke og følgje opp innspel frå andre i samtalar og diskusjonar om ulike emne
 • bruke kunnskap om samanhengar mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i eiga språklæring
 • bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med eigne munnlege og skriftlege tekstar
 • lese, diskutere og reflektere over innhald og verkemiddel i ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
 • lese, analysere og tolke engelskspråkleg skjønnlitteratur
 • lese og samanlikne ulike sakprosatekstar om same emne frå forskjellige kjelder og kritisk vurdere kor pålitelege kjeldene er
 • bruke ulike kjelder på ein kritisk, formålstenleg og etterretteleg måte
 • skrive ulike typar formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som beskriv, diskuterer, grunngir og reflekterer, tilpassa formål, mottakar og situasjon
 • vurdere og arbeide vidare med eigne tekstar ut frå faglege kriterium og kunnskap om språk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdsspråk
 • utforske og reflektere over mangfald og samfunnsforhold i den engelskspråklege verda ut frå historiske samanhengar
 • diskutere og reflektere over form, innhald og verkemiddel i engelskspråklege kulturelle uttrykksformer frå ulike medium, inkludert musikk, film og spel

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering