Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • bruke digitale ressursar for å oppleve språket via autentiske språkmodellar og samtalepartnarar
 • lytte til og kjenne att språklydar og stavingar i ord
 • kople språklydar til bokstavar og stavemønster og trekkje bokstavlydar saman til ord
 • lytte til og utforske det engelske alfabetet og uttalemønster i leik- og songaktivitetar
 • oppdage høgfrekvente ord og frasar i ulike typar tekstar
 • stille og svare på enkle spørsmål, følgje enkle instruksjonar og bruke nokre høflegheitsuttrykk
 • delta i innøvde dialogar og spontane samtalar om eigne behov og kjensler, daglegliv og interesser
 • oppdage ord som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • lytte til, lese og samtale om innhald i enkle tekstar, inkludert biletbøker
 • lese og eksperimentere med å skrive kjende ord, frasar og enkle setningar
 • tileigne seg ord og kulturell kunnskap gjennom engelskspråkleg barnelitteratur og barnekultur

Undervegsvurdering