Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke varierte strategiar i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke ulike digitale ressursar og andre hjelpemiddel i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • bruke sentrale mønster for uttale i kommunikasjon
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i variantar av engelsk
 • uttrykkje seg med flyt og samanheng med eit variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa formål, mottakar og situasjon
 • stille spørsmål og følgje opp innspel i samtalar om ulike emne tilpasse ulike formål, mottakarar og situasjonar
 • utforske og beskrive nokre språklege likskapar og ulikskapar mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i eiga språklæring
 • bruke kunnskap om ordklassar og setningsstruktur i arbeid med eigne munnlege og skriftlege tekstar
 • følgje reglar for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur
 • lese, diskutere og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
 • lese, tolke og reflektere over engelskspråkleg skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
 • lese sakprosatekstar og vurdere kor pålitelege kjeldene er
 • bruke kjelder på ein kritisk og etterretteleg måte
 • skrive formelle og uformelle tekstar, inkludert samansette, med struktur og samanheng som beskriv, fortel og reflekterer, tilpassa formål, mottakar og situasjon
 • arbeide vidare med eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar og kunnskap om språk
 • beskrive og reflektere over rolla engelsk har i Noreg og i verda
 • utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklege verda og i Noreg
 • utforske og beskrive levemåtar, tenkesett, kommunikasjonsmønster og mangfald i den engelskspråklege verda
 • utforske og vidareformidle innhald i engelskspråklege kulturelle uttrykksformer frå ulike medium knytte til eigne interesser

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering