Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utforske ulike ordbøker og korleis dei kan brukast i språklæring
 • bruke digitale ressursar til å utforske språket og samhandle med andre
 • utforske og bruke det engelske alfabetet og uttalemønster i varierte leik, song- og språklæringsaktivitetar
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassa tekstar
 • bruke nokre vanlege småord, høflegheitsuttrykk og enkle frasar og setningar for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i samtalar om eigne og andre sine behov, kjensler, daglegliv og interesser og bruke samtalereglar
 • oppdage og leike med ord og uttrykk som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til
 • identifisere ordklassar i tilpassa tekstar
 • følgje enkle reglar for rettskriving og setningsstruktur
 • lese og forstå tekstar med lydrette ord og kjende og ukjende ordbilete
 • lese og forstå betydninga av kjende og ukjende ord, frasar og setningar ut frå samanhengen i sjølvvalde tekstar
 • lese og samtale om innhald i ulike typar tekstar, inkludert biletbøker
 • skrive enkle tekstar som uttrykkjer tankar og meiningar
 • samtale om nokre sider ved ulike levemåtar, tradisjonar og skikkar i den engelskspråklege verda og i Noreg
 • tileigne seg ord, frasar og kulturell kunnskap gjennom engelskspråkleg litteratur og barnekultur

Undervegsvurdering