Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • bruke enkle strategiar i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
 • bruke digitale ressursar og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • utforske og bruke uttalemønster og ord og uttrykk i leik, song og rollespel
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassa og autentiske tekstar
 • uttrykkje seg forståeleg med eit variert ordforråd og høflegheitsuttrykk tilpassa mottakar og situasjon
 • innleie, halde i gang og avslutte samtalar om eigne interesser og aktuelle emne
 • utforske og samtale om nokre språklege likskapar mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i eiga språklæring
 • identifisere setningsledd i ulike typar setningar og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv og adjektiv i arbeid med eigne munnlege og skriftlege tekstar
 • følgje reglar for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur
 • lese og vidareformidle innhald frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
 • lese og lytte til engelskspråklege sakprosatekstar og engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innhaldet
 • samtale om kor pålitelege ulike kjelder er, og velje kjelder til eige bruk
 • skrive samanhengande tekstar, inkludert samansette, som gjenfortel, fortel, spør og uttrykkjer meiningar og interesser, tilpassa mottakar
 • arbeide vidare med eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar
 • reflektere over og samtale om rolla engelsk har i eige liv
 • utforske levemåtar og tradisjonar i ulike samfunn i den engelskspråklege verda og i Noreg og reflektere over identitet og kulturell tilhøyrsel

Undervegsvurdering